คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางละเอียด ทองดอนพุ่ม
ตำแหน่ง : ประธานฯ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร ลำใย
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง ภู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ผู้แทนจาก : ชุมชน (ผู้สูงอายุ)
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดกิตติวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คุ้มวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน คุ้มวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ประชาชนในชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี คุณารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสรวีย์ โคคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองฯ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ชตาสิงห
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพศรี อาจกล้า
ตำแหน่ง :