คณะครูพี่เลี้ยง

นางสาวเเพรว ผาสุขวงษ์

นางเภาลำไพ จิตต์ยม

นางสาวที่รัก กุลทอง

นางสาวเบญญาภา คำยนต์

นางสาวอลิษา ผาบจันดา

นางสาวภัณฑิรา จินดาวัฒน์