ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี

ชั้น ปีการศึกษา 2562 รวม
ชาย หญิง
ชั้นอนุบาล 1/1 15 7 22
ชั้นอนุบาล 1/2 13 8 21
ชั้นอนุบาล 2/1 11 8 19
ชั้นอนุบาล 2/2 10 9 19
ชั้นอนุบาล 3/1 12 8 20
ชั้นอนุบาล 3/2 12 7 19
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 71 51 122
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 6 14 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 8 6 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 9 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 8 10 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 11 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 16 26
รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 64 87 151
รวมทั้งหมด 137 134 271