พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (​Mission)
1. สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนรักครู รักสถานศึกษา ครูรักนักเรียน รักอาชีพ 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานชาติสู่ความเป็นสากล 
3. ครูเมตตานักเรียนจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
4. ฝึกให้นักเรียนมีเหตุผล มีความอดทน เกิดวินัยอย่างยั่งยืน
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเน้นการคิดเป็นวิเคราะห์ได้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6. ครูจัดกิจกรรมปลูกฝังทักษะชีวิต มีความสุข บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเป็นธรรมชาติ
8. เปิดโอกาสทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 ทุกกลุ่มสาระ
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีทักษะชีวิต มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย
3. ครูพัฒนาการจัดการกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนเคิดเป็น วิเคราะห์ได้ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ครูและผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
5. ให้ผู้เรียนรักครูรักสถานศึกษา
6. ให้ครูเมตตาผู้เรียนรักสถานศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
7. สร้างจิตสำนึก รักวัฒนธรรมและประเพณีไทย
8. ปลูกฝังทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)