ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายหลุ รัศมีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2472-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายทิม ด้วงยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2497-2499
ชื่อ-นามสกุล : นายหลุ รัศมีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2499-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย กลอยเทพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสละ ผลสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายบุตร ยิ้มมิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514-2522
ชื่อ-นามสกุล : นางสมสวาท กล่อมกลิ่นสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยืน ดาวศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณะ จันทรถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ วิเชียรเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกนันท์ รัศมีเเพทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ น้ำทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินภัสร์ เพ็งมีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางชัญญรัช ตามประวัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐราพร พิชญากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ชตาสิงห
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน