คณะครูพิเศษ

นางสาวทัดดาว สันติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเนตร์ชนก ชมเเผน
ผู้ช่วยการเงินเเละบัญชี

นางสาวณัฐกฤตา ทศภานนท์
ผู้ช่วยครู

นางสาวเบญญาภา คำยนต์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปวันรัตน์ ยังเดช
ผู้ช่วยครู