ประถมศึกษา

นางสาวสายฝน เจริญศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภาวนา รัตนพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประไพรัตน์ สังขจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐญา ก๋งเม่ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา ไกรธีรางกูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาวดี ผจงภักดีกุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวโศจินันท์ พ่วงกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศศิภา สืบเทพ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจิรการต์ นวลละออง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายสันติชัย ศรสุขเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญาพร ดาวเรือง
ผู้ช่วยครู