คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวสายฝน เจริญศิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภาวนา รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประไพรัตน์ สังขจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐญา ก๋งเม่ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา ไกรธีรางกูร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาวดี ผจงภักดีกุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวโศจินันท์ พ่วงกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปรัชญาพร ดาวเรือง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศศิภา สืบเทพ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสันติชัย ศรสุขเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิรการต์ นวลละออง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6