วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 
" เเหล่งเรียนรู้พื้นฐาน สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคม " 

ปรัชญา
" สุวิชา โน ภวํ โหติ "
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ