ปฐมวัย

นางสุพัชณี เกตุทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชุติมา ชุมเพ็ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอรอุมา ศรีเมือง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกุลญาดา ทองดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกำไลทอง วงค์ยา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุภารัตน์ สิญจะวัตร์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2