คณะผู้บริหาร

นางสาวนัฐราพร พิชญากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์

นางสาวสายฝน เจริญศิริ
งานบริหารวิชาการ

นางสาวจิรกานต์ นวลละออง
งานบริหารงบประมาณ

นางประไพรัตน์ สังขจันทร์
งานบริหารบุคลากร

นายสันติชัย ศรสุขเจริญ
งานบริหารทั่วไป