คณะผู้บริหาร

นางปวีณา ชตาสิงห
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์

นางสาวโศจินันท์ พ่วงกุล
งานบริหารวิชาการ

นางสาวจิรกานต์ นวลละออง
งานบริหารงบประมาณ

นางประไพรัตน์ สังขจันทร์
งานบริหารบุคลากร

นายสันติชัย ศรสุขเจริญ
งานบริหารทั่วไป