เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
สะอาดทุกที่ มีวินัย ใจอาสา ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นเลิศ

อัตลักษณ์
ลูกประชา พูดจาดี มีจิตอาสา รู้ค่าวินัย ใจซื่อสัตย์