ลูกจ้าง

นายสมคิด ยิ่งยวด

นางสาวอำพันธ์ ทองจำปา
พี่เลี้ยงช่วยสอน