จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการระบบงานภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 41) 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 43) 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 41) 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมศิลปะและทัศนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 41) 07 ก.พ. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างทำของ(อาหารกลางวัน)สัญญาเลขที่ 2/2566 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 53) 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51) 13 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่สัญญา 1/2566 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับงานวัดผลและการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 54) 22 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับงานวัดผลและการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 20 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและปรับปรุงมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 164) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 23 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 40/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 162) 20 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 39/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมกีฬาและการละเล่นของไทย (อ่าน 164) 20 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 38/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 156) 20 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 37/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทิดไทองค์ราชัน (อ่าน 164) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 155) 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมกีฬาและการละเล่นของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 158) 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทิดไทองค์ราชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 146) 19 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 36/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักสิ่งแวดล้อม (3R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 125) 13 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 35/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 129) 13 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 118) 09 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักสิ่งแวดล้อม (๓R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 118) 09 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 18/2565 จ้างเว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อมโดเมน .ac.th โครงการจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (อ่าน 106) 08 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 34/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (อ่าน 106) 08 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 33/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องมือวัดผล SMART EVALUATION (อ่าน 113) 08 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 32/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (อ่าน 117) 08 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 112) 06 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 116) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 110) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องมือวัดผล SMART EVALUATION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 113) 05 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 30/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (อ่าน 120) 24 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 29/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ (อ่าน 115) 24 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 31/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ (อ่าน 121) 24 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 28/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน(ประชุมผู้ปกครอง) (อ่าน 123) 24 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 16/2565 จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด (อ่าน 119) 24 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 17/2565 จ้างสำเนาข้อสอบ NEP ป.1-ป.6 โครงการจัดหาเครื่องมือวัดผล SMART EVALUTION (อ่าน 120) 24 ส.ค. 65